Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti so súťažou Vianočný kalendár (IS Vianočný kalendár)

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Spolu s GDPR nadobudne účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

V súlade s čl. 13 GDPR a § 20 Zákona by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti so súťažou Vianočný kalendár
Prevádzkovateľ osobných údajov
Zodpovedná osoba
Účely a právne základy spracovania osobných údajov
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie zhromažďovaných osobných údajov
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané
Práva dotknutej osoby
Odvolanie súhlasu
Ochrana osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Názov:             Mediatex s.r.o.

so sídlom:        Bojnická 18, 831 04 Bratislava

IČO:                 35763418

kontakt:            Peter Borovička e-mail: info@mediatex.sk         tel. č. 02/44461322

 • Zodpovedná osoba

Email: gdpr@mediatex.sk tel. č. 02/32113324

 • Účely a právne základy spracovania osobných údajov

Účelom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s marketingom je:

 • účasť v súťaži a odovzdanie ceny.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov za účelom podľa uvedeného je váš súhlas (ktorý bol udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, § 13 ods. 1 písm. a) Zákona).

 • Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – súťažiaci.

 • Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia)

 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

V zmysle GDPR a Zákona je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy, a podľa našich pokynov. Tiež musia prijať opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Spolupracujeme s nasledovnými sprostredkovateľmi:

open systems s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35769904

M&D corporation s.r.o., Topoľčianska 22, 851 05 Bratislava, IČO: 52728056

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov – Úradu na ochranu osobných údajov SR,
 • tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.
 • Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

 • Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané

Vaše údaje uchovávame 3 roky od udelenia súhlasu, alebo do jeho odvolania.

 • Práva dotknutej osoby

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona .

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 • Právo na opravu osobných údajov

Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu.

Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

 • Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Práva podľa vyššie uvedeného (ak spĺňate podmienky) si môžete uplatniť:

 1. písomne na adrese Spoločnosti, alebo
 2. emailom na adrese gdpr@mediatex.sk

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Odvolanie súhlasu

Marketingový súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať nasledovne:

 1. písomne na adrese Spoločnosti,
 2. emailom na adrese gdpr@mediatex.sk alebo
 3. telefonicky na t.č 02/32113324
 4. zaslaním sms v tvare „STOP“ na číslo 7017
 1. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade s GDPR a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

Informačné memorandum Vianočný kalendár