I. Základné ustanovenia

 1. Službu s názvom „Osobné a online konzultácie“ (ďalej len Konzultácie) organizuje spoločnosť Mediatex s.r.o., (ďalej len Organizátor),  P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 18777/B, v spolupráci s partnermi poskytujúcimi predmetné služby (ďalej len Dodávateľ).   
 2. Objednávateľ je osoba, ktorá si vybrala, záväzne objednala prípadne zaplatila Konzultácie uverejnených na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch) a televíznych spotoch Organizátora. (Ďalej len Objednávateľ)
 3. Objednávka je príkazom pre Organizátora na realizáciu objednanej a zaplatenej služby od Objednávateľa. (Ďalej len Objednávka).

II. Objednávka

 1. Objednávku Konzultácie môže Objednávateľ uskutočniť telefonicky zavolaním na číslo uvedené na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), televíznych spotochOrganizátora.
 2. Objednávateľ musí v Objednávke uviesť presné a pravdivé údaje.

III. Cena

 1. Aktuálnu cenu Konzultácie určuje Organizátor a Objednávateľ je o nej informovaný pri objednávke služby, alebo priamo na mieste konania konzultácie.

IV. Platba

 1. Ak sa Organizátor a Objednávateľ nedohodnú inak, objednané Konzultácie musí Objednávateľ uhradiť na základe vystavenej faktúry od Organizátora, alebo v hotovosti priamo na mieste konania konzultácií.
 • Faktúru za Objednávku musí Objednávateľ uhradiť do 72 hodín po obdržaní faktúry bankovým prevodom. Ak sa platba neuskutoční do 72 hodín, objednávka zaniká.
 • Poplatok za služby Objednávateľ zaplatí v hotovosti u Organizátora na mieste konania konzultácií.

V. Storno objednávky

 1. Storno predplatenej Objednávky nie je možné. Objednávateľ nemá nárok na vrátenie predplatenej sumy za Konzultácie.
 2. V prípade, ak nie je možná účasť Objednávateľa na objednanej konzultácií, Objednávateľ môže požiadať o účasť náhradnej osoby, ktorú si Objednávateľ zabezpečí sám, pričom túto skutočnosť musí telefonicky, alebo emailom oznámiť Organizátorovi najneskôr  1 pracovný deň pred stanoveným termínom konzultácie.

VI.  Záväzky strán

 1. Organizátor a Dodávateľ sa zaväzujú:
 • Zabezpečiť priebeh Konzultácie riadne a včas.
 • Zachovávať mlčanlivosť o údajoch Objednávateľa, neposkytovať údaje tretím osobám ani ich komerčne využiť.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

 • Zaplatiť za objednané služby prostredníctvom vystavenej faktúry od Organizátora, alebo v hotovosti priamo na mieste konania osobných konzultácií. Pravdivo uviesť všetky potrebné informácie nevyhnutné na spoľahlivé spracovanie Objednávky.
 • Objednávateľ ďalej prehlasuje, že je oboznámený s tým, že služba má len informatívny obsah a nie je návodom k činom ani rozhodnutiam.
 • Objednávateľ sa zaväzuje, že nepodnikne žiadne kroky k nadobudnutiu osobných kontaktov Dodávateľa ( adresa, telefónny kontakt ). Pokiaľ Organizátor na túto skutočnosť príde, má právo na okamžité ukončenie Konzultácie a Objednávateľ nebude mať nárok na vrátenie poplatku za služby.

            VII.  Reklamácie

 1. Pokiaľ Objednávateľ podá sťažnosť na službu „Konzultácie“ a okolnosti to umožňujú,  sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak bola sťažnosť podaná po skončení Konzultácie, Organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia konzultácie na adresu Organizátora , alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@mediatex.sk s označením „Sťažnosť̌- Konzultácie“. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu a času konzultácie sa viaže a čoho sa sťažovateľ domáha.
 2. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažnosti Objednávateľa je konečné.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ vyjadruje súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných informačných SMS a mailov marketingového charakteru od Organizátora konzultácií.  Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach https://mediatex.sk/.

IX.   Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Organizátorom, Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.
 3. Organizátor nehradí účastníkovi konzultácie (Objednávateľovi) žiadne náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou na Konzultácií.
 4. V prípade malého počtu prihlásených záujemcov, alebo iných okolností si Organizátor vyhradzuje právo termín zrušiť a Objednávateľovi vrátiť uhradený poplatok za službu.
 5. Tieto špecifické obchodné podmienky služby Konzultácie veštenia nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2024.

X.   Kontakt

        Kontaktný e-mail: info@mediatex.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 14.03.2024

Všeobecné obchodné podmienky pre osobné a online konzultácie