I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. „Súťaž TV8“ je propagačno – vedomostná súťaž /ďalej len „Súťaž“/, v ktorej je možnosť získať finančnú, vecnú alebo inú výhru na základe preukázania vedomostí a zručností súťažiacich účastníkov. Súťaž má charakter interaktívnej propagačno – spotrebiteľskej, zábavno-vedomostnej hry, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Účelom Súťaže je podpora aktivít a značky Organizátora, podpora predaja reklamných predmetov televízie OSEM a značky TV OSEM, podpora reklamných, mediálnych a iných partnerov súťaže. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v Súťaži.
 3. Súťaž je vysielaná v rámci televízneho programu televíznej stanice TV OSEM alebo na inej televíznej stanici alebo je uverejnená v iných médiách a internetových stránkach určených Organizátorom.
 4. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel priebehu Súťaže zverejnenej a propagovanej prostredníctvom dohodnutých médií, internetových stránok a SMS. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné úplné znenie pravidiel zverejnené na www.mediatex.sk.

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 1. Organizátorom a technickým realizátorom súťaže je spoločnosť Mediatex s.r.o., P.O.BOX 54, 830 00 Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 18777/B.

III. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE 

 1. Súťaž je vysielaná v programovej štruktúre vysielateľa podľa rozhodnutia organizátora.
 2. Súťaž je organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky od 14.02.2020 do odvolania. Súťaž je rozdelená do herných cyklov. O každom novom hernom cykle, resp. o skončení súťaže bude organizátor informovať prostredníctvom vysielania TV OSEM, v partnerských médiách, alebo prostredníctvom informačných SMS.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 1. Zúčastniť súťaže sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.
 2. Do súťaže sa môže zapojiť každý divák súťaže v zmysle bodu 1. tohto článku IV., ktorý súhlasí s týmto štatútom súťaže a ďalšími podmienkami špecifikovanými počas súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.
 3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci organizátora, osoby spolupracujúce pri realizácii súťaže a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade ak sa zistí, že výherca je takou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora.

V. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

 1. Účastníci sa do súťaže zapoja zaslaním SMS v tvare SUTAZ medzera odpoveď A alebo B na číslo 7017. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne skrátené SMS číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Cena odchádzajúcej SMS na skrátené číslo 7017 je účtovaná podľa platných cien operátorov. Cena spätnej SMS o zapojení sa do súťaže je účtovaná sumou 1,60€ s DPH.
 2. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo SUTAZ písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS.
 3. SMS správa odoslaná na správne číslo a v správnom tvare sa považuje za platnú súťažnú SMS správu, a bude potvrdená spätnou SMS správou s informáciou o zapojení sa do súťaže. Bonusový kredit operátora, pokiaľ ho poskytuje, nie je možné pre účely účasti v súťaži použiť.
 4. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS.
 5. Podmienkou na zaradenie do súťaže / účasť v súťaži /, je zaslanie minimálne jednej platnej  SMS v platnom hernom cykle.
 6. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.
 7. Organizátor je oprávnený v priebehu hry poskytovať účastníkom súťaže rôzne bonusy pre zvýšenie ich šance na získanie výhry. Informácie o získaní bonusov je organizátor oprávnený poskytovať účastníkom kedykoľvek počas súťaže aj prostredníctvom bezplatných informačných SMS.

VI. ŽREBOVANIE VÝHERCOV

 1. Žrebovanie výhercov sa uskutoční z celkovej databázy účastníkov. O dátume žrebovania výhercu daného hracieho cyklu, resp. o dátume skončenia súťaže bude organizátor informovať prostredníctvom vysielania TV OSEM, v partnerských médiách, alebo prostredníctvom informačných SMS. Do žrebovania vstupujú len správne SMS odpovede v poslednom ukončenom hernom cykle. Žrebovanie sa uskutoční náhodným počítačovým výberom zo všetkých prijatých SMS správ v správnom tvare a so správnou odpoveďou zaslaných do dátumu platnosti súťaže. Žrebovanie technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P:O. BOX 54, 830 00 Bratislava. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky. Po zodvihnutí bude vyžrebovanému položená vedomostná otázka.
 2. Na získanie výhry musí vyžrebovaný účastník súťaže prijať hovor do 5- tich zazvonení a následne po výzve najneskôr do 20 sekúnd preukázať zručnosť zreteľne odpovedať na druhú vedomostnú otázku.
 3. Ak vyžrebovaný účastník zdvihne telefón do 5-tich zazvonení a následne do 20 sekúnd zreteľne odpovie na druhú vedomostnú otázku, vyhráva finančnú, vecnú alebo inú výhru zverejnenú organizátorom súťaže.
 4. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva a je vybraný ďalší účastník hry.
 5. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 5-tich zazvonení, nevyhráva a je vybraný ďalší účastník hry.
 6. Ak vyžrebovaný účastník zdvihne telefón do 5-tich zazvonení, ale následne po výzve organizátora neodpovie správne na druhú vedomostnú otázku, nevyhráva a je vybraný ďalší účastník hry.
 7. Organizátor je oprávnený, najmä v prípade nezrozumiteľnosti časti správnej odpovede, vyzvať vyžrebovaného účastníka súťaže o zopakovanie odpovede.
 8. Po nesprávnom zodpovedaní vedomostnej otázky sa spojenie s účastníkom ukončí, ak organizátor nerozhodne inak.
 9. Organizátor je oprávnený bezprostredne počas telefonického hovoru rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava výhru alebo či účastník súťaže nesplnil podmienky súťaže a nezískava výhru.

VII. VÝHRY

 1. Každá výhra účastníka súťaže je podmienená preukázaním jeho zručností a vedomostí. Účastník Súťaže musí zodpovedať minimálne dve vedomostné úlohy. Organizátor je oprávnený kedykoľvek počas hry meniť výšku výhry, počet výhier ako aj počet a výšku bonusových hier.
 2. Po splnení pravidiel a správnom zodpovedaní vedomostnej úlohy účastník na základe požiadania Organizátora oznámi osobné údaje, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, bydlisko a vek. Účastníkovi, ktorý v Súťaži splnil pravidlá a správne zodpovedal všetky položené úlohy, bude výhra zaslaná organizátorom poštovou poukážkou alebo iným spôsobom stanoveným organizátorom, pričom náklady spojené so zaslaním a prevzatím výhry znáša účastník Súťaže.
 3. Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov výhercu. V prípade, ak účastník Súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a Organizátorovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácií.
 1. Na výhru v Súťaži nie je právny nárok a výhry v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 2. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v Súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor Súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.
 3. Výhry zo Súťaže budú výhercom zasielané do 90 dní od oznámenia výhry, ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak.
 4. V prípade, že výhercom bude maloletá osoba, zastupovať ho a komunikovať ohľadom odovzdania výhry bude za neho zákonný zástupca.
 5. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech Organizátora, ak Organizátor nerozhodne inak. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie Organizátora.
 6. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto  a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania a získavania výhier v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 7. Zaslaním platnej SMS správy alebo zavolaním do súťaže si súťažiaci zakupuje zľavu 10% na nákup tovaru TV OSEM na stránke www.tv8.sk, ktorú si uplatní pri telefonickej objednávke. Počtom zaslaných SMS správ do Súťaže nie je možné zľavy v eshope TV OSEM kumulovať. Súťažiaci, ktorý si takúto zľavu uplatní, je povinný sa kedykoľvek na vyzvanie preukázať spätnou SMS správou, ktorú obdržal ako potvrdenie o zakúpení zľavy a účasti v súťaži.
 8. Organizátor je oprávnený použiť bez nároku na náhradu osobné údaje účastníka Súťaže – výhercu, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Účastník Súťaže súhlasí s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, ak sa zistí, že účastník Súťaže konal v rozpore s pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže má Organizátor Súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo Súťaže.
 2. Za konanie tretích osôb, účastníkov Súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na Súťaži organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
 3. Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú za akékoľvek poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, TV vysielania, internetu, softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, poštové služby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce telefonickú, elektronickú a inú komunikáciu. Organizátor a technický správca systému nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb), najmä tak ako sú uvedené vyššie.
 4. Organizátor a technický realizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže.
 6. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie organizátora bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.
 7. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži.
 8. Pokiaľ účastník súťaže podá sťažnosť počas súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@tv8.sk s označením „Sťažnosť na Súťaž TV OSEM“. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu a času Súťaže sa viaže, z akého telefónneho čísla sa sťažovateľ zapojil, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
 9. Rozhodnutie organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.
 10. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis vedomostnej súťaže, budú uverejnené na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 11. Organizátor má výhradné právo na zmenu tohto štatútu.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Zaslaním SMS správy na skrátené číslo súťaže 7017 vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach : https://vop.mediatex.sk/informacne-memorandum-o-spracovani-osobnych-udajov-v-suvislosti-s-propagacno-vedomostnou-sutazou-tv8-is-propagacno-vedomostna-sutaz-tv8/

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese  www.mediatex.sk.
 2. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v Súťaži bezvýhradne súhlasí.
 3. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.

V Bratislave 14.02.2020

ŠTATÚT PROPAGAČNO – VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE TV8