I. Predmet

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky uzatvárania obchodného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Tieto VOP sa vzťahujú na kúpu tovaru ak ich kupuje fyzická osoba a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „kupujúci“). VOP súčasne upravujú povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Bonmedia s.r.o. (ďalej len „predávajúci“), dodávku tovaru, prepravné, balné, platobné podmienky a reklamáciu chybného alebo poškodeného tovaru.

II. Identifikácia predávajúceho

Bonmedia s. r. o.
Bojnická 18
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 32 11 33 24
E-mail: tvobchod@bonmedia.sk

III. Objednávka

Po doručení telefonickej objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Objednávka je pre spotrebiteľa záväzná.

IV. Dodacie podmienky

Tovar je zasielaný spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
Tovar bude spotrebiteľovi doručený v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, štandardne za 3-7 pracovných dní od odoslania objednávky, najneskôr však do 30 dní od odoslania objednávky. S tovarom bude doručená spotrebiteľovi aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň ako záručný list. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne.
Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícii alebo sa počas dodacej doby vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci informovať spotrebiteľa na kontaktnej adrese resp. telefónnom čísle uvedenom pri objednávke.
V prípade, že nebude spotrebiteľovi tovar do dohodnutého termínu doručený a zároveň spotrebiteľ nebude kontaktovaný, môže zavolať na telefónne číslo +421 32 11 33 24, alebo predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailovej adresy tvobchod@bonmedia.sk.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak ide o tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke a tovar sa dodáva oddelene okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
Dovoz tovaru predávajúci zabezpečuje v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

V. Prepravné, balné a platobné podmienky

Zasielaný tovar je riadne zabalený.
Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
Kupujúci platí pri preberaní objednávky v hotovosti alebo platobnou kartou (platba na dobierku).
K cene tovaru sa pripočítava poštovné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty dodávaného tovaru. Za tovar doručovaný kuriérom (expresnou službou) sa platí poštovné s ohľadom na hodnotu, rozmery a hmotnosť tovaru. Presná cena za dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená až pri telefonickom potvrdení objednávky. Balné predávajúci neúčtuje. Doručená faktúra slúži ako záručný list.
Cena produktu je stanovená cenou predávajúceho, ktorá je zverejnená počas vysielania v teleshoppingových reláciach v TV8  alebo na internetovej stránke TV8 v časti TELESHOPPING (ďalej len „TV teleshopping“). Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Zmeny cien predávajúci zverejní vždy na webových stránkach predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude kupujúcemu vždy oznámená pri overovaní objednávky. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zaplatením kúpnej ceny stanovenej predávajúcim.

VI. Preberanie tovaru

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle +421 32 11 33 24, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy tvobchod@bonmedia.sk a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.
Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) spotrebiteľ nie je povinný prevziať.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V prípade, že spotrebiteľ tovar neprevezme v dohodnutom termíne a na uvedenej adrese, predávajúci si môže nárokovať náhradu nákladov na doručenie tovaru späť na sklad.

VII. Vrátenie tovaru

V prípade, že kupujúcemu tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy a tovar predávajúcemu podľa § 7 Zákona vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia, v prípade, že pre konkrétny tovar nebude táto lehota zo strany predávajúceho jednostranne predĺžená.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru podľa § 7 ods.5 Zákona.

Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu: Bonmedia s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú formou dobierky. Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť kupujúcemu.

Kupujúci musí dbať na to, aby tovar vrátil nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale. Zároveň je kupujúci povinný priložiť k vrátenému tovaru jednu časť faktúry alebo jej kópiu, prípadne uviesť aspoň jej číslo, meno a adresu kupujúceho. Kupujúci má možnosť poslať vlastnoručne podpísaný formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.tv8.sk. Kupujúci má možnosť uviesť dôvod vrátenia tovaru, t.j. uviesť, z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje. Neuvedenie dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí. V prípade, že kupujúci dodrží všetky uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci vráti peniaze za vrátený tovar prostredníctvom peňažného poštového poukazu cez Slovenskú poštu na uvedenú adresu kupujúcim alebo bankovým prevodom na číslo účtu/IBAN uvedené na výmennom formulári a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša podľa § 10 ods. 3 Zákona kupujúci. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek alebo tovar, ktorý bol určený osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo audiovizuálne diela, zvukové záznamy alebo zvukovo – obrazové záznamy, ktoré kupujúci rozbalil (podľa §7 ods. 6 Zákona).

VIII. Reklamácie

V prípade, že kupujúci reklamuje chybný alebo poškodený tovar, platia pre neho podmienky uvedené v článku VII. Vrátenie tovaru týchto VOP. V prípade reklamácie tovaru je však kupujúci povinný uviesť druh poškodenia a informovať predávajúceho bezodkladne. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou v lehote do 30 dní od obdržania reklamácie.

Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru (podľa §502 Občianskeho zákonníka). Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený kupujúcim. Kupujúci je povinný k účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne oznámiť vady, ktoré tovar má, resp. uviesť, ako sa vady prejavujú a uplatniť si právo nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru). Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu kompletný, nepoškodený a v originálnom balení spolu s originálom daňového dokladu a originálom záručného listu (ak bol k výrobku dodaný).

Ak ide o vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má kupujúci právo na výmenu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a kupujúci bol pri predaji na vadu upozornený.

Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( e-mailom na tvobchod@bonmedia.sk ) alebo telefonicky na čísle +421 2 32 11 33 24, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

IX. Škody vzniknuté počas dopravy

Za škody vzniknuté na tovare počas dopravy ku kupujúcemu nesie zodpovednosť kuriérska spoločnosť.

X. Záruka

Predávajúci poskytuje na výrobné vady tovaru 24 mesačnú záručnú dobu (záruku) (ďalej len „zákonná záruka“) . V tomto prípade slúži faktúra zároveň aj ako doklad o záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri predaji na telefonickú alebo e-mailovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar od kuriérskej spoločnosti. Pozáručný servis predávajúci neposkytuje.

XII. Ochrana a spracovanie osobných údajov

Údaje o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu.  Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania tovaru klientovi z Teleshopingu (plnenie zmluvy) (IS Teleshoping)

XIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená zverejnením na webových stránkach predávajúceho.
Orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na webových stránkach predávajúceho.

Dátum poslednej aktualizácie: 25.5.2018

Kontakt pre otázky a podnety kupujúcich:
Tel.č. : +421 2 32 11 33 24 v pracovných dňoch od 08:00 – 15:30

e-mail: tvobchod@bonmedia.sk

Všeobecné obchodné podmienky Teleshoppingu