v znení platnom od 18.03.2019

 1. Súťaž ŠPERK TV je propagačno – vedomostná súťaž /ďalej len „Súťaž“/, v ktorej je možnosť získať finančnú, vecnú alebo inú výhru na základe preukázania vedomostí a zručností súťažiacich účastníkov. Súťaž má charakter interaktívnej propagačno – spotrebiteľskej, zábavno-vedomostnej hry, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Organizátorom SMS súťaže ŠPERK TV je spoločnosť BONMEDIA s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35739835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16658/B. Technickým realizátorom súťaže je spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
 3. Účelom súťaže je podpora aktivít a značky Organizátora, podpora predaja reklamných predmetov televízie TV OSEM a značky TV OSEM, podpora reklamných, mediálnych a iných partnerov súťaže. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v Súťaži.
 4. Súťaž je vysielaná v rámci televízneho programu televíznej stanice TV OSEM alebo na inej televíznej stanici určenej Organizátorom.
 5. Účastník sa do súťaže zapojí odoslaním SMS v tvare: SPERK (medzera) písmeno správnej odpovede Aalebo B na skrátené číslo 7007 v období trvania samotnej súťaže. Systém realizátora akceptuje SMS s kľúčovým slovom SPERK písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa systémom považuje  za platnú SMS.
 6. Aktuálne zadania tzv. kľúčové slovo súťaže, skrátené SMS číslo, cena za účasť v súťaži sú uverejnené na stránke tv8.sk a v skrátených verziách budú uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 7. Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac SMS správ.
 8. Počtom SMS správ si súťažiaci zvyšuje svoju šancu vyhrať.
 9. Zaslaním správnej SMS v správnom tvare so správnou odpoveďou sa účastník súťaže dostáva do žrebovania o finančné alebo vecné výhry. Cena odoslanej SMS z  telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne SMS číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,50€ s DPH.
 10. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
 11. Súťaž je Organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky. Súťaž je rozdelená do herných cyklov. O každom novom hernom cykle, resp. o skončení súťaže bude Organizátor informovať prostredníctvom vysielania ŠPERK TV na TV OSEM, v partnerských médiách, alebo prostredníctvom informačných SMS správ.
 12. Žrebovanie z účastníkov každého herného cyklu prebehne spravidla na druhý deň po skončení daného hracieho cyklu v živom vysielaní relácie ŠPERK TV na TV OSEM, najneskôr však do siedmych dní od ukončenia daného hracieho cyklu. O každom novom hernom cykle, resp. o skončení súťaže bude organizátor informovať prostredníctvom vysielania ŠPERK TV na TV OSEM, v partnerských médiách, alebo prostredníctvom informačných SMS správ. Žrebovanie sa uskutoční náhodným počítačovým výberom zo všetkých prijatých SMS správ v správnom tvare a so správnou odpoveďou zaslaných do dátumu platnosti herného cyklu. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky. Po zodvihnutí bude vyžrebovanému položená jednoduchá vedomostná otázka.  V prípade, že vyžrebovaný účastník nezdvihne do 5 tich zazvonení,  alebo správne nezodpovie na položenú vedomostnú otázku, bude systémom vybraný ďalší výherca a proces sa bude opakovať.  Žrebovanie technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P:O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
 13. Zaslaním platnej SMS správy alebo zavolaním do súťaže si súťažiaci zakupuje zľavu 10% na nákup tovaru TV OSEM na stránke www.tv8.sk, ktorú si uplatní pri telefonickej objednávke. Počtom zavolaní a zaslaní SMS správ do Súťaže nie je možné zľavy v eshope TV OSEM kumulovať. Súťažiaci, ktorý si takúto zľavu uplatní, je povinný sa kedykoľvek na vyzvanie preukázať spätnou SMS správou, ktorú obdržal ako potvrdenie o zakúpení zľavy a účasti v súťaži.
 14. Ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor. Výhry zo súťaže budú výhercom zasielané do 90 dní od oznámenia výhry. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.
 15. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.
 16. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech organizátora, ak organizátor nerozhodne inak. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie organizátora.
 17. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 18. Organizátor a technický realizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
 19. Na výhry z tejto SMS súťaže nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.
 20. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránke Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania tovaru klientovi zo ŠperkTV (plnenie zmluvy) (IS Šperk).
 21. Výherca súťaže dáva organizátorovi súťaže výslovný súhlas s tým, že organizátor je oprávnený použiť bez nároku na náhradu meno, priezvisko, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka súťaže – výhercu, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením mena, priezviska a obce, v ktorej má trvalé bydlisko, ako výhry v prípade, ak v súťaži vyhrá.
 22. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis SMS súťaže, budú uverejnené na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 23. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí súťaže ale bola podaná po skončení súťaže, organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia súťaže na adresu organizátora súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@sperktv.sk s označením „Sťažnosť na súťaž ŠPERK TV“.
 24. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu súťaže sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
 25. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.
 26. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Phonotex spol. s r.o., Mediatex s.r.o., BONMEDIA s.r.o. ani osoby priamo podieľajúce sa na zabezpečovaní súťaže a ich rodinní príslušníci.

 

Kontakt: info@sperktv.sk

 

V Bratislave dňa 27.04.2018

ŠTATÚT PROPAGAČNO – VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE ŠPERK TV