ŠPERK TV

ŠPERK TV

Relácia, v ktorej si môžete priamo v živom vysielaní objednať jedinečné a nádherné klenoty na každý deň i pre vzácne okamihy. Vysielanie : každý deň o 8:30hod.   Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok – BONMEDIA s.r.o. ŠperkTV  
Hitparáda ľudových piesní

Hitparáda ľudových piesní

Hitparáda ľudových piesní Milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby! Pozývame Vás sledovať druhú sériu hudobnej relácie Hitparáda ľudových piesní, v ktorej zaznejú nielen piesne a hudba, ale i zaujímavé rozhovory súborov z rôznych regiónov Slovenska. V Hitparáde môžete opäť každý týždeň hlasovať za svojho obľúbeného interpreta alebo folklórny súbor. Reláciou Vás bude sprevádzať Elenn Waltersteinová. Moderátorka relácie: Elenn WALTERSTEINOVÁ...
SMS CHAT

SMS CHAT

Máte problém a neviete ako si s ním rýchlo poradiť? Využite jednoduchú a rýchlu službu SMS veštenie! Zašlite otázku a vo veľmi krátkom čase dostanete odpoveď na váš mobil. Služba s profesionálnymi veštcami funguje 24 hodín / 7 dní v týždni. SMS píšte v tvare: VES(medzera)  text na telefónne číslo 7038...
Záujemci o prácu

Záujemci o prácu

  Televízia OSEM hľadá do svojho tímu nových kolegov pre nasledovné pracovné pozície: Produkčný Technický pracovník vo vysielaní Veštec, Astrológ, Numerológ, Jasnovidec Hľadáme veštcov a veštice so schopnosťami komunikovať s divákmi cez televíznu obrazovku. Ak máte skúsenosti s niektorou z foriem veštenia a chcete využiť svoj dar pomáhať ľuďom, napíšte nám a staňte sa...
Veštenie

Veštenie

Potrebujete vyriešiť Vaše problémy bez toho, aby ste museli vyhľadať dobrého veštca, dohodnúť si s ním stretnutie a prísť na stretnutie? Všetko môžete vyriešiť jednoducho a rýchlo. Stačí, ak zatelefonujete veštcovi priamo do štúdia a dostanete odpovede na Vaše otázky. Každý, kto zavolá, bude mať možnosť byť prepojený aj na...
Úvod

Úvod

 Televízia Osem je jediná plne interaktívna televízia na Slovensku, do vysielania ktorej môžu diváci priamo vstupovať prostredníctvom volaní a SMS správ. Je určená pre divákov od 18 do ∞ rokov, pričom každý z divákov bez rozdielu veku, vzdelania a pohlavia si v pestrých vysielacích blokoch bezpochyby nájde program, ktorý ho zaujme. Cieľom Televízie...

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Poradenstvo – Veštenie je interaktívny televízny program, v ktorej účastník kladie otázky moderátorovi (veštcovi, veštici). Účelom programu  je podpora aktivít a značky organizátora, TV stanice, príp. reklamných partnerov programu. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v programe.

2. Program je zaradený do vysielania na televíznej stanici TV8.

3. Podmienky a priebeh programu upravujú pravidlá. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizáciu programu je záväzné úplné znenie pravidiel.

II. ORGANIZÁTOR PROGRAMU

1.Organizátorom programu je spoločnosť Mediatex, Bojnícka 18, 831 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B .

2. Technický servis pre linku 906 700 100 na území Českej republiky zabezpečuje T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4.

 

III. DOBA TRVANIA PROGRAMU

1. Program je vysielaný v programovej štruktúre vysielateľa podľa rozhodnutia organizátora v období od februára 2010 do odvolania.

 IV. PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

1. Zúčastniť programu sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.

2. Programu sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci organizátora, osoby spolupracujúce pri realizácii programu a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka).

 

V. ÚČASŤ V PROGRAME

1. Fyzická osoba sa stáva účastníkom programu v momente úspešného spojenia sa s automatickým telefónnym systémom, a to na základe zatelefonovania na telefónne číslo zverejnené resp. zobrazené na obrazovke alebo oznámené moderátorom. Úspešné spojenie s  automatickým telefónnym systémom znamená, že sa volajúcemu spustí automatická hláska na linke a možnosť zvolenia si typu spojenia:

a/ prepojenie do štúdia

b/ prepojenie na voľného veštca alebo vešticu

c/ prepojenie na konkrétneho veštca alebo vešticu

d/ vypočutie si vlastného horoskopu

Organizátor programu nezaručuje účastníkom prepojenie do štúdia vzhľadom na technické, dramaturgické a iné okolnosti spojené s vysielaním. Každému účastníkovi je ponúknutá možnosť zvolenia si iného typu spojenia.

Pri výbere možnosti prepojenia do štúdia je účastník vyzvaný pripraviť si osobné údaje (meno, dátum narodenia a znamenie) pre potreby moderátora. Následne je vyzvaný o stíšenie televízneho prijímača. Maximálna dĺžka hovoru je 20 minút. Každé jedno zatelefonovanie na telefónne číslo, ktoré je spojené s automatickou telefónnou ústredňou, je zaúčtované sumou 2,- EUR s DPH/1 min., resp. podľa cenníka operátora, s  ktorým ma účastník uzatvorenú zmluvu o pripojení. Cena hovoru je účtovaná minútovou tarifikáciou. Cena hovoru pre účastníkov z Českej republiky je 70,-Kč s DPH za každú jednu začatú minútu spojenia.

2. Po prepojení účastníka do štúdia, účastník položí moderátorovi (veštcovi alebo veštkyni) otázku.

3. Účastník sa môže programu zúčastniť aj opakovane, vždy však musí ísť o jedinečný hovor

účastníka po dovolaní sa do automatického telefónneho systému.

 

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účastník programu súhlasí s týmito pravidlami programu a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel programu má organizátor programu právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka z programu. Rozhodnúť o prípustnosti účasti účastníka v programe má po nadviazaní telefonického spojenia s automatickým telefónnym systémom aj moderátor programu (veštec alebo veštica) , resp. iná poverená osoba.

2. Za konanie tretích osôb, účastníkov programu alebo osôb inak sa podieľajúcich na programe organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

3. Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú za akékoľvek poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, internetu, softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce telefonickú elektronickú a inú komunikáciu.

4. Účastník programu dáva organizátorovi bez obmedzenia súhlas na použitie hlasového prejavu účastníka programu v nezmenenej podobe vo vysielaní on line ako aj v reprízach vysielania programu.

VII. OSOBNÉ ÚDAJE

Účastník programu dáva organizátorovi v prípade poskytnutia svojich údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, a pod.) súhlas na ich použitie. V prípade spracovania osobných údajov ide o súhlas na spracovávanie mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu osoby. Vyhlasovateľ je oprávnený spracovávať údaje na marketingové účely, na účely realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke výrobkov a služieb organizátora. Organizátor spracúva osobné údaje osoby v zmysle príslušných ustanovení (§7 ods.4 písm. b) zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov). Osobné údaje sú spracúvané výlučne na účely doručenia výhry a vnútornej evidencie organizátora. Na takéto spracúvanie nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním údajov a osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomnou formou, doručením doporučeného listu organizátorovi. Organizátor programu je oprávnený spracovávať údaje a osobné údaje, až kým súhlas na ich spracovanie nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný. Spracovávané údaje je organizátor oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch v rozsahu ako je uvedené nižšie. Spracovávané údaje je organizátor oprávnený poskytnúť aj tretej osobe na použitie na marketingové účely.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese www.tv8.sk.

2. Organizátor programu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá programu, ako aj právo program skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. O akýchkoľvek sporných otázkach  týkajúcich sa programu a jej organizácie bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v programe bezvýhradne súhlasí.

3. Pravidlá pre účastníkov z Českej republiky sa riadia „Obecnými pravidlami pro poskytování Služeb prostřednictvím Audiotexových linek„ zverejnenými na internetovej stránke www.platmobilem.cz.

4. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.

Previous postKurzy veštenia Next postExkluzívny výklad osudu