I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. ŠŤASTNÁ HODINKA – je interaktívny televízny program, v ktorom účastník kladie otázky moderátorovi (veštcovi, veštici).
 2. Program je zaradený do vysielania na televíznej stanici TV8.

II. PRODUCENT PROGRAMU

 1. Producentom programu je spoločnosť Mediatex, Bojnická 18, 831 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B .

 III. PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

 1. Zúčastniť programu sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.

 IV. ZAPOJENIE SA DO PROGRAMU

 1. Účastník sa do programu zapojí prostredníctvom telefónneho hovoru účtovaného na bežnej tarife. Účastník je vyzvaný pripraviť si osobné údaje (meno, dátum narodenia a znamenie) pre potreby moderátora. Maximálna dĺžka hovoru je 60 minút. Maximálna dĺžka hovoru po prepojení k moderátorovi je 5 minút. Cena hovoru je účtovaná bežnou tarifou podľa aktuálneho cenníka telekomunikačného operátora, s ktorým ma účastník uzatvorenú zmluvu o pripojení.
 2. Producent programu nezaručuje účastníkom prepojenie do štúdia vzhľadom na technické, dramaturgické a iné okolnosti spojené s vysielaním.
 3. Po prepojení účastníka do štúdia účastník položí moderátorovi (veštcovi alebo veštkyni) otázku.

 V. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Účastník programu súhlasí s týmito pravidlami programu a zaväzuje sa ich dodržiavať. Rozhodnúť o prípustnosti účasti účastníka v programe má po nadviazaní telefonického spojenia s automatickým telefónnym systémom aj moderátor programu (veštec alebo veštica), resp. iná poverená osoba.
 2. Za konanie tretích osôb, účastníkov programu alebo osôb inak sa podieľajúcich na programe producent nenesie žiadnu zodpovednosť.
 3. Producent, ani technický správca systému nezodpovedajú za akékoľvek poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, internetu, softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce telefonickú elektronickú a inú komunikáciu.
 4. Účastník programu dáva producentovi bez obmedzenia súhlas na použitie hlasového prejavu účastníka programu v nezmenenej podobe vo vysielaní on line ako aj v reprízach vysielania programu.
 5. Poradenstvo prostredníctvom tejto služby nenahrádza odbornú a lekársku starostlivosť a služba sama o sebe negarantuje výsledok.

 VI. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Údaje o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu  Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby Veštenie

  VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto podmienky programu sú dostupné na internetovej adrese www.tv8.sk.
 2. Producent programu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá programu, ako aj právo program skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. O akýchkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa programu a jej organizácie bude s konečnou platnosťou rozhodovať producent, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v programe bezvýhradne súhlasí.
 3. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.

 

 

 

Všeobecné podmienky programu ŠTASTNÁ HODINKA