I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Súťaž „RETROSHOW“ je interaktívna televízna súťaž /ďalej len „Súťaž“/, v ktorej je možnosť získať finančnú, vecnú alebo inú výhru na základe preukázania vedomostí a zručností súťažiacich účastníkov. Súťaž má charakter interaktívnej propagačnej, zábavno-vedomostnej hry, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Cieľom Súťaže je podpora aktivít a značky Organizátora, televíznej stanice, príp. reklamných partnerov súťaže. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v Súťaži.
3. Súťaž bude vysielaná v rámci televízneho programu televíznej stanice TV OSEM alebo na inej televíznej stanici určenej Organizátorom.
4. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel priebehu Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné úplné znenie pravidiel zverejnené na www.tv8.sk a na www.mediatex.sk .

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B.

III. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE

1. Súťaž sa uskutoční v období od 27.06.2018 do odvolania. Súťaž bude vysielaná v programovej štruktúre vysielateľa podľa rozhodnutia organizátora.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Zúčastniť súťaže sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.
2. Do súťaže sa môže zapojiť každý divák televíznej súťaže v zmysle bodu 1. tohto článku IV., ktorý súhlasí s týmto štatútom súťaže a ďalšími podmienkami špecifikovanými počas súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.
3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci organizátora, osoby spolupracujúce pri realizácii súťaže a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade ak sa zistí, že výherca je takou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora.

V. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
1. Účastníci sa do Súťaže môžu zapojiť dvoma spôsobmi:

A: prostredníctvom telefonátu na audiotextové (atx) číslo
Fyzická osoba sa stáva účastníkom Súťaže v momente úspešného spojenia sa s automatickým telefónnym systémom, a to na základe zatelefonovania na telefónne číslo zverejnené resp. zobrazené na obrazovke alebo oznámené moderátorom. Úspešné spojenie s automatickým telefónnym systémom znamená, že sa volajúcemu spustí automatická hláska organizátora týkajúca sa súťaže. Každý telefonát, pri ktorom dôjde k spojeniu s automatickým telefónnym systémom organizátora, je zaúčtovaný sumou 2,- EUR s DPH/1 min., resp. podľa cenníka operátora, s ktorým má účastník uzatvorenú zmluvu o pripojení. Cena hovoru je účtovaná minútovou tarifikáciou.

B: zaslaním registračnej SMS v tvare RS na číslo 7009
Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne skrátené SMS číslo Súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Cena odchádzajúcej SMS na skrátené číslo 7009 je účtovaná podľa platných cien operátorov. Cena potvrdzujúcej SMS o zapojení sa do súťaže je účtovaná sumou 2€ s DPH.

2. Organizátor náhodne vyberie účastníka Súťaže z databázy účastníkov, ktorý bude prepojený do štúdia na zodpovedanie dvoch vedomostných úloh v štúdiu. Účastník je náhodne vybraný z databázy všetkých zaregistrovaných účastníkov Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo definovať postup pri kladení jednotlivých vedomostných úloh podľa scenára jednotlivých súťaží. Organizátor náhodne vybraného účastníka telefonicky kontaktuje na telefónnom čísle, z ktorého sa vybraný účastník do Súťaže zapojil. Organizátor môže stanoviť podmienky pre telefonické kontaktovanie náhodne vybraného účastníka (napr. počet zvonení, do ktorého musí účastník zdvihnúť hovor a pod.). Ak sa vybraného účastníka nepodarí telefonicky skontaktovať, alebo budú tomu brániť iné okolnosti, organizátor rozhodne o ďalšom postupe v Súťaži podľa jej scenára – napr. o možnosti opakovaného náhodného výberu účastníka a jeho kontaktovaní resp. naloženie s neodovzdanou výhrou.
3. Náhodne vybraný účastník po úspešnom skontaktovaní je prepojený do štúdia, kde mu moderátor položí dve vedomostné úlohy. Účastník odpovedá moderátorovi Súťaže.
4. Druhá vedomostná úloha, môže byť účastníkovi položená aj mimo vysielania, pred jeho prepojením do štúdia, po prepojení v štúdiu, alebo až po správnom zodpovedaní vedomostnej úlohy v štúdiu – mimo vysielania.
5. V prípade, ak účastník splní podmienky súťaže a odpovie na všetky položené vedomostné úlohy správne, vyhráva finančnú alebo inú výhru, ktorá bola vyhlásená v priebehu relácie. V prípade ak nesplní podmienky Súťaže a na položené vedomostné úlohy účastník neodpovie alebo neodpovie správne, nevyhráva žiadnu výhru. Každá výhra účastníka súťaže je podmienená preukázaním jeho zručností a vedomostí. Účastník Súťaže musí zodpovedať minimálne dve vedomostné úlohy. Organizátor je oprávnený kedykoľvek počas hry meniť výšku výhry, počet výhier ako aj počet a výšku bonusových hier.
6. Po splnení pravidiel a správnom zodpovedaní vedomostných úloh účastník na základe požiadania Organizátora oznámi osobné údaje, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, bydlisko. Účastníkovi, ktorý v Súťaži splnil pravidlá a správne zodpovedal všetky položené úlohy, bude výhra zaslaná organizátorom priamo účastníkovi poštovou poukážkou alebo iným spôsobom stanoveným organizátorom, pričom náklady spojené so zaslaním a prevzatím výhry znáša účastník Súťaže.
7. Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov výhercu. V prípade, ak účastník Súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a Organizátorovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácií.
8. Po nesprávnom zodpovedaní niektorej z vedomostných otázok sa spojenie s účastníkom ukončí, ak organizátor nerozhodne inak.
9. Účastník sa môže Súťaže zúčastniť aj opakovane, vždy však musí ísť o jedinečný hovor.
10. Účastníci, ktorí sa do Súťaže zaregistrujú mimo vysielania relácie RETRO SHOW, sú zaradení do najbližšieho žrebovania v čase vysielania Súťaže.
11. Na výhru v Súťaži nie je právny nárok a výhry v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.
12. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v Súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor Súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.
13. Výhry zo Súťaže budú výhercom zasielané do 90 dní od oznámenia výhry, ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak.
14. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech Organizátora, ak Organizátor nerozhodne inak. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie Organizátora.
15. Zaslaním platnej SMS správy alebo zavolaním do súťaže RETRO SHOW získava súťažiaci zľavu 10% na nákup tovaru TV OSEM na stránke www.tv8.sk, ktorú si môže uplatniť pri telefonickej objednávke. Počtom zavolaní a zaslaní SMS správ do Súťaže RETRO SHOW nie je možné zľavy v eshope TV8 kumulovať.
16. Každý účastník Súťaže, ktorý v daný mesiac zavolal na audiotexové číslo alebo poslal registračnú SMS na číslo uverejnené počas relácie RETRO SHOW, je automaticky zaradený do mesačného zlosovania o finančnú alebo vecnú výhru v rámci Súťaže TUTOVKA. Podrobné informácie a pravidlá Súťaže Tutovka nájdete na webovej stránke www.tv8.sk.

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účastník Súťaže súhlasí s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, ak sa zistí, že účastník Súťaže konal v rozpore s pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže má Organizátor Súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo Súťaže. Rozhodnúť o prípustnosti účasti účastníka v Súťaži má po nadviazaní telefonického spojenia s automatickým telefónnym systémom aj moderátor Súťaže, resp. iná poverená osoba.
2. Za konanie tretích osôb, účastníkov Súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na Súťaži organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
3. Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú za akékoľvek poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, TV vysielania, internetu, softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, poštové služby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce telefonickú, elektronickú a inú komunikáciu. Organizátor a technický správca systému nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb), najmä tak ako sú uvedené vyššie.
4. Organizátor a technický správca systému nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
5. Za účelom zatraktívnenia hry, zintenzívnenia hry a zvýšenia úspešnosti hľadania správnej odpovede si organizátor vyhradzuje právo na vykonanie takých postupov (kedykoľvek počas hry meniť výšku a počet výhier, výšku a počet bonusových hier, grafické, hlasové a zvukové efekty, použitie pomôcok, prémie za odpovede, a pod.), ktoré napomáhajú účastníkom hry eliminovať nesprávne odpovede a zvýšiť účasť v Súťaži. Takáto činnosť Organizátora nie je považovaná za ovplyvňovanie priebehu Súťaže.
6. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže, a to najmä spôsob registrácie do Súťaže, počet náhodných výberov a/alebo ich čas, počet hier v jednej relácii a/alebo ich čas a trvanie, úlohu súťažiaceho, spôsob overovania súťažiaceho, súťažné úlohy, vedomostné úlohy resp. celú mechaniku Súťaže.
7. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie organizátora bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži.
8. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@tv8.sk s označením „Sťažnosť na Súťaž RETRO SHOW“.
9. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu a času Súťaže sa viaže, z akého telefónneho čísla sa sťažovateľ zapojil, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
10. Rozhodnutie organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.

VII. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Účastník Súťaže dáva Organizátorovi v prípade poskytnutia svojich údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, vek a pod.) súhlas na ich použitie. V prípade spracovania osobných údajov ide o súhlas na spracovávanie mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu osoby. Organizátor je oprávnený spracovávať údaje na marketingové účely, na účely realizácie Súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke výrobkov a služieb Organizátora. Organizátor spracúva osobné údaje osoby v zmysle príslušných ustanovení podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Osobné údaje sú spracúvané výlučne na účely doručenia výhry a vnútornej evidencie organizátora. Na takéto spracúvanie nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním údajov a osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomnou formou, doručením doporučeného listu organizátorovi. Organizátor Súťaže je oprávnený spracovávať údaje a osobné údaje, až kým súhlas na ich spracovanie nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný. Spracovávané údaje je Organizátor oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch v rozsahu ako je uvedené nižšie. Spracovávané údaje je Organizátor oprávnený poskytnúť aj tretej osobe na použitie na marketingové účely.
2. Účastník súťaže dáva Organizátorovi Súťaže výslovný súhlas s tým, že Organizátor je oprávnený použiť bez nároku na náhradu meno, priezvisko, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka Súťaže – výhercu, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením mena, priezviska a obce, v ktorej má trvalé bydlisko, ako aj výšku výhry v prípade, ak v Súťaži vyhrá.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese www.tv8.sk a www.mediatex.sk .
2. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v Súťaži bezvýhradne súhlasí.
3. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.

V Bratislave dňa 27.06.2018.

ŠTATÚT VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE RETRO SHOW