v znení platnom od 18.03.2019

 1. Súťaž ŠPERK TV je propagačno – vedomostná súťaž /ďalej len „Súťaž“/, v ktorej je možnosť získať finančnú, vecnú alebo inú výhru na základe preukázania vedomostí a zručností súťažiacich účastníkov. Súťaž má charakter interaktívnej propagačno – spotrebiteľskej, zábavno-vedomostnej hry, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Organizátorom SMS súťaže ŠPERK TV je spoločnosť BONMEDIA s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35739835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16658/B. Technickým realizátorom súťaže je spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
 3. Účelom súťaže je podpora aktivít a značky Organizátora, podpora predaja reklamných predmetov televízie TV OSEM a značky TV OSEM, podpora reklamných, mediálnych a iných partnerov súťaže. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v Súťaži.
 4. Súťaž je vysielaná v rámci televízneho programu televíznej stanice TV OSEM alebo na inej televíznej stanici určenej Organizátorom.
 5. Účastník sa do súťaže zapojí odoslaním SMS v tvare: SPERK (medzera) písmeno správnej odpovede Aalebo B na skrátené číslo 7007 v období trvania samotnej súťaže. Systém realizátora akceptuje SMS s kľúčovým slovom SPERK písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa systémom považuje  za platnú SMS.
 6. Aktuálne zadania tzv. kľúčové slovo súťaže, skrátené SMS číslo, cena za účasť v súťaži sú uverejnené na stránke tv8.sk a v skrátených verziách budú uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 7. Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac SMS správ.
 8. Počtom SMS správ si súťažiaci zvyšuje svoju šancu vyhrať.
 9. Zaslaním správnej SMS v správnom tvare so správnou odpoveďou sa účastník súťaže dostáva do žrebovania o finančné alebo vecné výhry. Cena odoslanej SMS z  telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne SMS číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,50€ s DPH.
 10. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
 11. Súťaž je Organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky. Súťaž je rozdelená do herných cyklov. O každom novom hernom cykle, resp. o skončení súťaže bude Organizátor informovať prostredníctvom vysielania ŠPERK TV na TV OSEM, v partnerských médiách, alebo prostredníctvom informačných SMS správ.
 12. Žrebovanie z účastníkov každého herného cyklu prebehne spravidla na druhý deň po skončení daného hracieho cyklu v živom vysielaní relácie ŠPERK TV na TV OSEM, najneskôr však do siedmych dní od ukončenia daného hracieho cyklu. O každom novom hernom cykle, resp. o skončení súťaže bude organizátor informovať prostredníctvom vysielania ŠPERK TV na TV OSEM, v partnerských médiách, alebo prostredníctvom informačných SMS správ. Žrebovanie sa uskutoční náhodným počítačovým výberom zo všetkých prijatých SMS správ v správnom tvare a so správnou odpoveďou zaslaných do dátumu platnosti herného cyklu. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky. Po zodvihnutí bude vyžrebovanému položená jednoduchá vedomostná otázka.  V prípade, že vyžrebovaný účastník nezdvihne do 5 tich zazvonení,  alebo správne nezodpovie na položenú vedomostnú otázku, bude systémom vybraný ďalší výherca a proces sa bude opakovať.  Žrebovanie technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P:O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
 13. Zaslaním platnej SMS správy alebo zavolaním do súťaže si súťažiaci zakupuje zľavu 10% na nákup tovaru TV OSEM na stránke www.tv8.sk, ktorú si uplatní pri telefonickej objednávke. Počtom zavolaní a zaslaní SMS správ do Súťaže nie je možné zľavy v eshope TV OSEM kumulovať. Súťažiaci, ktorý si takúto zľavu uplatní, je povinný sa kedykoľvek na vyzvanie preukázať spätnou SMS správou, ktorú obdržal ako potvrdenie o zakúpení zľavy a účasti v súťaži.
 14. Ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor. Výhry zo súťaže budú výhercom zasielané do 90 dní od oznámenia výhry. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.
 15. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.
 16. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech organizátora, ak organizátor nerozhodne inak. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie organizátora.
 17. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 18. Organizátor a technický realizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
 19. Na výhry z tejto SMS súťaže nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.
 20. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránke sperktv.sk.
 21. Výherca súťaže dáva organizátorovi súťaže výslovný súhlas s tým, že organizátor je oprávnený použiť bez nároku na náhradu meno, priezvisko, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka súťaže – výhercu, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením mena, priezviska a obce, v ktorej má trvalé bydlisko, ako výhry v prípade, ak v súťaži vyhrá.
 22. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis SMS súťaže, budú uverejnené na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 23. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí súťaže ale bola podaná po skončení súťaže, organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia súťaže na adresu organizátora súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@sperktv.sk s označením „Sťažnosť na súťaž ŠPERK TV“.
 24. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu súťaže sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
 25. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.
 26. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Phonotex spol. s r.o., Mediatex s.r.o., BONMEDIA s.r.o. ani osoby priamo podieľajúce sa na zabezpečovaní súťaže a ich rodinní príslušníci.

 

Kontakt: info@sperktv.sk

 

V Bratislave dňa 27.04.2018

ŠTATÚT PROPAGAČNO – VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE ŠPERK TV