1. TELEINZERCIA na čísle 8844 je služba, v ktorej záujemcovia podávajú svoj inzerát formou SMS, obsah ktorého je v súlade so zákonom a teda spôsobilý podľa rozhodnutia Vysielateľa služby na uverejnenie vo vysielaní na televíznej stanici TV8.
 2. Služba TELEINZERCIA na čísle 8844 je zaradená do vysielania na televíznej programovej službe s názvom TV8 podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa v období od 25.05.2017 do 28.07.2017.
 3. Vysielateľom služby TELEINZERCIA na TV8 je spoločnosť Phonotex spol. s r.o., Bojnická 16/A, 83104 Bratislava-Nové Mesto.
 4. Prevádzkovateľom služby TELEINZERCIA na čísle 8844 je spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava, ktorá službu zároveň technicky zabezpečuje.
 5. Záujemca sa do služby zapojí odoslaním SMS v tvare: TVINZ (medzera) text inzerátu na číslo 8844 v období trvania samotnej služby.
 6. Inzercia záujemcov môže byť rozdelená do kategórií podľa charakteru.
 7. Maximálny počet znakov v jednej SMS je 250.
 8. Jeden záujemca môže počas trvania služby poslať neobmedzený počet SMS správ – inzerátov.
 9. Zaslaním SMS v správnom tvare si záujemca zaplatí za službu podania inzerátu.
 10. Každý záujemca, ktorý odošle platnú SMS na správne SMS číslo, bude spätne informovaný o zaplatení služby. Cena služby je 1,90 € s DPH.
 11. Uzávierka prijatých inzerátov prebieha v 24 hodinových intervaloch. Jeden interval trvá vždy od 18:00 hod každého dňa do 18:00 hod. nasledujúceho dňa. Prijaté inzeráty do 18:00 hod. konkrétneho dňa budú zverejnené iba v prípade, že splnia všetky podmienky služby v nasledujúci deň (D+1) v čase, ktorý určia Prevádzkovateľ a Vysielateľ. Prijaté inzeráty po 18:00 hod konkrétneho dňa budú zverejnené iba v prípade, že splnia všetky podmienky služby  o dva dni (D+2).
 12. Organizátor a Vysielateľ sa zaväzujú každý platný inzerát zverejniť minimálne jedenkrát za deň.
 13. Inzeráty budú odvysielané v nasledovnom tvare: TVINZ (medzera) text inzerátu (medzera) kontaktne číslo, z ktorého bola SMS odoslaná.
 14. Záujemca berie na vedomie, že Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo cenzurovať alebo nezverejniť text Záujemcu a to najmä v prípadoch, v ktorých text Záujemcu nie je v súlade so zákonom alebo morálkou a etikou a to najmä v nasledovných prípadoch:
 • propaguje násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecuje nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • otvorene alebo skrytou formou propaguje alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok;
 • obsahuje vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • obsahuje texty s erotickým obsahom;
 • obsahuje texty, ktoré by mohli poškodiť dobré meno a povesť Prevádzkovateľa služby alebo ostatných užívateľov služby;
 • otvorene alebo skrytou formou robí reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • propaguje a uskutočňuje akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 1. Záujemca zaslaním SMS zároveň súhlasí, že v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami bude obsah SMS zverejnený vo vysielaní na televíznej programovej službe s názvom TV8. Záujemca zároveň súhlasí, že obsah jeho SMS môže byť použitý aj v iných médiách (tlač, TV, rádio atď) podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa.
 2. Záujemca týmto prehlasuje, že je vlastníkom všetkých požadovaných práv súvisiacich s obsahom inzerátu a dáva výslovný súhlas Prevádzkovateľovi s jeho uverejnením a archivovaním, pričom nie sú dotknuté akékoľvek práva tretej osoby, ani právne predpisy a tiež neporušuje žiadne predpisy týchto podmienok použitia.
 3. Záujemca o inzerciu berie na vedomie a dáva Prevádzkovateľovi v prípade poskytnutia svojich údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, vek a pod.) súhlas na ich použitie. V prípade spracovania osobných údajov ide o súhlas na spracovávanie mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu osoby. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať údaje na marketingové účely, na účely realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke výrobkov a služieb Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osoby v zmysle príslušných ustanovení podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Osobné údaje sú spracúvané výlučne na účely vnútornej evidencie organizátora. Na takéto spracúvanie nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním údajov a osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomnou formou, doručením doporučeného listu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať údaje a osobné údaje, až kým súhlas na ich spracovanie nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný. Spracovávané údaje je Prevádzkovateľ oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch v rozsahu ako je uvedené v týchto pravidlách. Spracovávané údaje je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť aj tretej osobe na použitie na marketingové účely.
 4. Zaslaním SMS Záujemca súhlasí so všetkými podmienkami služby TELEINZERCIA a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné obchodné podmienky služby, ako aj právo službu prerušiť alebo zrušiť. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené na stránke mediatex.sk a www.tv8.sk.
 6. Reklamácie je možné uplatniť si v lehote 30 pracovných dní od momentu podania inzerátu Záujemcom emailom na adresu info@mediatex.sk alebo na tel. čísle +421 2 32113324 v pracovných dňoch od 08:00 – 16:00 hod.
 7. Všeobecné obchodné podmienky služby TELEINZERCIA na čísle 8844 nadobúdajú platnosť od 25.05.2017.
Všeobecné obchodné podmienky služby TELEINZERCIA na čísle 8844