Všeobecné podmienky pri spracúvaní osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“)

1. Prevádzkovateľom informačného systému je Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04  Bratislava, IČO: 35 763 418, DIČ: 2020243885, IČ DPH: SK2020243885, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 18777/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Dotknutými osobami sú zákazníci Prevádzkovateľa.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa v súlade s § 10 ods. 3 písm. d) zákona.

4. Ďalšie osobné údaje v rozsahu: kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty príp. ďalšie osobné údaje sú spracúvané len na základe súhlasu dotknutej osoby a len pre účel, na ktorý dotknutá osoba súhlas poskytla. Väčšinou sa jedná o marketingové účely formou poskytovania informácii o ďalších službách a produktoch Prevádzkovateľa.

5. Dotknutá osoba súhlasí s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

6. Poskytnuté identifikačné údaje sú zaznamenávané a uchovávané v písomnej aj elektronickej forme, a sú s nimi vykonávané tieto spracovateľské operácie: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vyhľadávanie, uchovávanie. Poskytnuté identifikačné údaje sú uchovávané po dobu do uplynutia 10 rokov odo dňa svojej poslednej objednávky u prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté identifikačné údaje podľa § 17 ods. 1 zákona bezodkladne zlikvidované.

7. Osobné údaje, pri ktorých je vyznačená ich povinnosť, sú povinnými údajmi a ich poskytnutie je podmienkou pre doručenie tovaru objednaného dotknutou osobou.

8. Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon.

9. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté tretej strane, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom t.j.  sprostredkovateľom, ktorý zabezpečujú služby súvisiace s doručovaním tovaru objednaného dotknutými osobami.

10. Osobné údaje nebudú zverejňované. Zverejniť osobné údaje môže prevádzkovateľ len na základe súhlasu dotknutej osoby.

11. Práva dotknutých osôb:

11.1. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:

a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

11.2. Práva dotknutých osôb podľa bodu 10.1 písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

11.3. Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v týchto Všeobecných podmienkach a žiadať o ich likvidáciu.

11.4. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

a. písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b).

 11.5. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

11.6. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

11.7. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

11.8. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

 Kontakt

Adresa: Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04  Bratislava

Telefónne číslo: 02/444 613 22

Email: info@mediatex.sk

Všeobecné podmienky spracovania osobných údajov