I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Hudobné želania je interaktívny televízny program, v ktorej účastník kladie otázky moderátorovi, alebo venuje pieseň alebo klip na želanie. Účelom programu  je podpora aktivít a značky organizátora, TV stanice, príp. reklamných partnerov programu. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v programe.

2. Podmienky a priebeh programu upravujú pravidlá. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizáciu programu je záväzné úplné znenie pravidiel.

II. ORGANIZÁTOR PROGRAMU

1.Organizátorom programu je spoločnosť Mediatex, Bojnícka 18, 831 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B .

III. DOBA TRVANIA PROGRAMU

Program je vysielaný v programovej štruktúre vysielateľa podľa rozhodnutia organizátora v období od februára 2010 do odvolania.

 IV. PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

1. Zúčastniť programu sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.

2. Programu sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci organizátora, osoby spolupracujúce pri realizácii programu a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka).

V. ÚČASŤ V PROGRAME

1. Fyzická osoba sa stáva účastníkom programu v momente úspešného spojenia sa s automatickým telefónnym systémom, a to na základe zatelefonovania na telefónne číslo zverejnené resp. zobrazené na obrazovke alebo oznámené moderátorom. Úspešné spojenie s  automatickým telefónnym systémom znamená, že sa volajúcemu spustí automatická hláska na linke. Organizátor programu nezaručuje účastníkom prepojenie do štúdia vzhľadom na technické, dramaturgické a iné okolnosti spojené s vysielaním.

2. Po prepojení účastníka do štúdia, účastník položí moderátorovi otázku, resp. venuje pieseň alebo klip inej osobe.

3. Účastník sa môže programu zúčastniť aj opakovane, vždy však musí ísť o jedinečný hovor účastníka po dovolaní sa do automatického systému.

4. Každý účastník programu, ktorý v daný mesiac zavolal na audiotexové číslo uverejnené počas relácie Hudobné želania, je automaticky zaradený do mesačného zlosovania o finančnú alebo vecnú výhru v rámci súťaže TUTOVKA. Podrobné informácie a pravidlá súťaže Tutovka nájdete na webovej stránke www.tv8.sk.

5. Zavolaním do programu Hudobné želania získava účastník zľavu 10% na nákup tovaru TV OSEM na stránke www.tv8.sk, ktorú si môže uplatniť pri telefonickej objednávke. Počtom zavolaní do programu Hudobné želania nie je možné zľavy v eshope TV8 kumulovať.

VI. CENA SLUŽBY

Každé jedno zatelefonovanie na telefónne číslo, ktoré je spojené s automatickou telefónnou ústredňou, je zaúčtované sumou 2,- EUR s DPH/1 min., resp. podľa cenníka operátora, s  ktorým ma účastník uzatvorenú zmluvu o pripojení. Cena hovoru je účtovaná minútovou tarifikáciou.

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účastník programu súhlasí s týmito pravidlami programu a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel programu má organizátor programu právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka z programu. V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. Rozhodnúť o prípustnosti účasti účastníka v programe má po nadviazaní telefonického spojenia s automatickým telefónnym systémom aj moderátor programu, resp. iná poverená osoba.

2. Za konanie tretích osôb, účastníkov programu alebo osôb inak sa podieľajúcich na programe organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

3. Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú za akékoľvek poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, internetu, softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce telefonickú elektronickú a inú komunikáciu.

4. Za účelom zatraktívnenia relácie si Organizátor vyhradzuje právo kedykoľvek počas vysielania relácie vyzvať divákov, aby sa zapojili do súťaže Hudobný Miniqvíz, v ktorom účastníci majú možnosť získať finančnú alebo inú výhru na základe preukázania vedomostí a zručností. Súťaž Hudobný Miniqvíz je reklamná, zábavná a vedomostná hra, ktorá v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. v platnom znení nie je hazardnou hrou. Účelom súťaže je podpora aktivít a značky organizátora, TV stanice, príp. reklamných partnerov súťaže. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v súťaži.

5. Fyzická osoba sa stáva účastníkom súťaže Hudobný miniqvíz v momente úspešného spojenia sa s automatickým telefónnym systémom, a to na základe zatelefonovania na telefónne číslo zverejnené resp. zobrazené na obrazovke alebo oznámené moderátorom. Organizátor náhodne vyberie účastníka Súťaže z databázy účastníkov, ktorý bude prepojený do štúdia na zodpovedanie dvoch vedomostných úloh v štúdiu. Účastník je náhodne vybraný z databázy všetkých zaregistrovaných účastníkov Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo definovať postup pri kladení jednotlivých vedomostných úloh podľa scenára jednotlivých súťaží. Organizátor náhodne vybraného účastníka telefonicky kontaktuje na telefónnom čísle, z ktorého sa vybraný účastník do Súťaže zapojil. Organizátor môže stanoviť podmienky pre telefonické kontaktovanie náhodne vybraného účastníka (napr. počet zvonení, do ktorého musí účastník zdvihnúť hovor a pod.). Ak sa vybraného účastníka nepodarí telefonicky skontaktovať, alebo budú tomu brániť iné okolnosti, organizátor rozhodne o ďalšom postupe v Súťaži podľa jej scenára – napr. o možnosti opakovaného náhodného výberu účastníka a jeho kontaktovaní resp. naloženie s neodovzdanou výhrou.

6. Náhodne vybraný účastník po úspešnom skontaktovaní je prepojený do štúdia, kde mu moderátor položí dve vedomostné úlohy. Účastník odpovedá moderátorovi Súťaže.

7. Druhá vedomostná úloha, môže byť účastníkovi položená aj mimo vysielania, pred jeho prepojením do štúdia, po prepojení v štúdiu, alebo až po správnom zodpovedaní vedomostnej úlohy v štúdiu – mimo vysielania.

8. V prípade, ak účastník splní podmienky súťaže a odpovie na všetky položené vedomostné úlohy správne, vyhráva finančnú alebo inú výhru, ktorá bola vyhlásená v priebehu programu. V prípade ak nesplní podmienky Súťaže a na položené vedomostné úlohy účastník neodpovie alebo neodpovie správne, nevyhráva žiadnu výhru. Každá výhra účastníka súťaže je podmienená preukázaním jeho zručností a vedomostí. Účastník Súťaže musí zodpovedať minimálne dve vedomostné úlohy. Organizátor je oprávnený kedykoľvek počas hry meniť výšku výhry, počet výhier ako aj počet a výšku bonusových hier.

9. Po splnení pravidiel a správnom zodpovedaní vedomostných úloh účastník na základe požiadania Organizátora oznámi osobné údaje, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, bydlisko a vek. Účastníkovi, ktorý v Súťaži splnil pravidlá a správne zodpovedal všetky položené úlohy, bude výhra zaslaná organizátorom priamo účastníkovi poštovou poukážkou alebo iným spôsobom stanoveným organizátorom, pričom náklady spojené so zaslaním a prevzatím výhry znáša účastník Súťaže.

10. Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov výhercu. V prípade, ak účastník Súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a Organizátorovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácií.

11. Po nesprávnom zodpovedaní niektorej z vedomostných otázok sa spojenie s účastníkom ukončí, ak organizátor nerozhodne inak.

12. Účastník sa môže Súťaže zúčastniť aj opakovane, vždy však musí ísť o jedinečný hovor.

13. Ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.

14. Na výhru v súťaži nie je právny nárok a výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

15. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

16. Výhry zo súťaže budú výhercom zasielané do 90 dní od oznámenia výhry, ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak.

17. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech organizátora, ak organizátor nerozhodne inak. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie organizátora.

18. Organizátor a technický správca systému nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb), najmä tak ako sú uvedené vyššie.

19. Organizátor a technický správca systému nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.

20. Účastník programu dáva organizátorovi bez obmedzenia súhlas na použitie hlasového prejavu účastníka programu v nezmenenej podobe vo vysielaní on line ako aj v reprízach vysielania programu.

VIII. OSOBNÉ ÚDAJE

Údaje o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete tu. Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby Audiotex klientovi (plnenie zmluvy) (IS Audiotex)

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese www.tv8.sk.

2. Organizátor programu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá programu, ako aj právo program skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. O akýchkoľvek sporných otázkach  týkajúcich sa programu a jej organizácie bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v programe bezvýhradne súhlasí.

3. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.

V Bratislave dňa 07.12.2018.

Všeobecné pravidlá programu Hudobné Želania