1. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
  2. Účastník sa zaslaním SMS v tvare: HZ (medzera) číslo skladby (medzera) na skrátené číslo 7033 zapojí do hlasovania o vybranú skladbu uvedenú počas vysielania relácie „Hitparáda ľudových piesní“ na televíznej obrazovke TV8 .
  3. Systém realizátora akceptuje SMS s kľúčovým slovom HZ písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa systémom Mediatex považuje  za platnú SMS.
  4. Aktuálne zadania tzv. kľúčové slovo hlasovania, skrátené SMS číslo, cena za účasť v hlasovaní budú uverejnené na televíznej obrazovke televízie TV8.
  5. Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac SMS správ.
  6. Cena odoslanej  SMS z  telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne SMS číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do hlasovania. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,80€ s DPH.
  7. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
  8. Hlasovanie bude organizátorom realizované na celom území Slovenskej republiky od 02.10.2015.
  9. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže.
  10. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis SMS súťaže, budú zobrazené v lište počas vysielania.
  11. Hlasovania sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Mediatex s.r.o., ani osoby priamo podieľajúce sa na zabezpečovaní súťaže a ich rodinní príslušníci.

Kontakt: www.mediatex.sk

V Bratislave dňa 29.09.2015

Popis pravidiel SMS hlasovania na čísle 7033 / Hitparáda ľudovej piesne