1. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
 2. Účastník sa do súťaže zapojí odoslaním SMS v tvare: Osem (medzera) názov podujatia (medzera) kontaktné údaje na skrátené číslo 7009 v období trvania samotnej súťaže. Systém realizátora akceptuje SMS s kľúčovým slovom osem písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa systémom Mediatex považuje za platnú SMS.
 3. Aktuálne zadania tzv. kľúčové slovo súťaže, skrátené SMS číslo, cena za účasť v súťaži ako aj úlohy pre divákov budú uverejnené na televíznej obrazovke televízie TV8.
 4. Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac SMS správ.
 5. Počtom SMS správ si súťažiaci zvyšuje svoju šancu vyhrať.
 6. Zaslaním SMS v správnom tvare sa účastník súťaže dostáva do žrebovania o cenu uvedenú na televíznej obrazovke TV8.
 7. Cena odoslanej SMS z  telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne SMS číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 1,60€ s DPH
 8. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
 9. Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky od 24.04.2015.
 10. Žrebovanie sa uskutoční náhodným počítačovým výberom zo všetkých prijatých SMS správ v správnom tvare zaslaných do času uvedeného na televíznej obrazovke televízie TV8. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky. Po zodvihnutí budú vyžrebovanému položené dve vedomostné otázky.  V prípade, že vyžrebovaný účastník nezdvihne do 10 tich zazvonení, alebo nezodpovie správne na všetky položené vedomostné otázky, bude systémom vybraný ďalší výherca a proces sa bude opakovať. Žrebovanie technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P:O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
 11. Výherca bude o výhre informovaný telefonicky najneskôr do 30 dní odo dňa zlosovania.
 12. Ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.
 13. Na výhry z tejto SMS súťaže nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.
 14. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov.  Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby Premium SMS (plnenie zmluvy) (IS Premium SMS)
 15. Zaslaním platnej SMS správy do súťaže získava súťažiaci zľavu 10% na nákup tovaru TV OSEM na stránke www.tv8.sk, ktorú si môže uplatniť pri telefonickej objednávke. Počtom zaslaných SMS správ do súťaže nie je možné zľavy v eshope TV8 kumulovať.
 16. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis SMS súťaže, budú zobrazené v lište počas vysielania.
 17. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Mediatex s.r.o., ani osoby priamo podieľajúce sa na zabezpečovaní súťaže a ich rodinní príslušníci.

Kontakt: www.mediatex.sk

 

V Bratislave dňa 24.04.2015

Popis pravidiel SMS súťaže na čísle 7009